نحوه ساخت آردواز

سر فصل مطلب نمایش 1 آردواز 2 ویژگی های آردواز 3 انواع آردواز 4 سقف شیب دار 5 ساخت آردواز ساخت آردواز یکی از مراحل، در تهیه سقف های شیب دار و شیروانی است. سقف های شیروانی همانند سقف های دیگر و قسمت های دیگر ساختمان برای ساخته شدن نیاز به مواد و مصالح دارند؛ … ادامه خواندن نحوه ساخت آردواز